บุคลากร

นางสาวพนมพร  โพธิวงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6084
E-Mail : panomporn@mfu.ac.th

นางสาวอรวรรณ  ชัยเรืองฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายจัดหาทุนและประสานงานภายนอก
เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6157
E-Mail : orawan.cha@mfu.ac.th

นางสาวพัชรินทร์พร  บุญเรือง
เจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายประสานงานและติดตามการดำเนินการตามมติ หรือนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6081
E-Mail : patcharinporn.bun@mfu.ac.th

นางสาวณัฐภรณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายอำนวยการ และบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรติดต่อ : 0-5391-6062
E-Mail : natthaporn.xum@mfu.ac.th