ปฏิทินประชุมสภามหาวิทยาลัย

จำนวนประชุม

ครั้งที่

วันที่/เดือน

สถานที่

หมายเหตุ

1

1/2565

วันพุธที่ 19 มกราคม

สำนักงาน มฟล. กทม. อาคารปัญจภูมิ

 

2

2/2565

วันพุธที่ 16 มีนาคม

สำนักงาน มฟล. กทม. อาคารปัญจภูมิ

 

3

3/2565

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม

สำนักงาน มฟล. กทม. อาคารปัญจภูมิ

 

4

4/2565

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

 

วันทานหา

แม่ฟ้าหลวงตรงกับ

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565

5

5/2565

วันพุธที่ 17 สิงหาคม

สำนักงาน มฟล. กทม. อาคารปัญจภูมิ

 

6

6/2565

วันพุธที่ 21 กันยายน

สำนักงาน มฟล. กทม. อาคารปัญจภูมิ

 

7

7/2565

วันพุธที่ 19 ตุลาคม

 

สำนักงาน มฟล. กทม. อาคารปัญจภูมิ

 

8

8/2565

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน

 

สำนักงาน มฟล. กทม. อาคารปัญจภูมิ

 

9

9/2565

วันพุธที่ 21 ธันวาคม

สำนักงาน มฟล. กทม. อาคารปัญจภูมิ

 

หมายเหตุ:    การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Zoom และประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ระหว่าง ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และห้องประชุม หน่วยประสานงาน มหาวิทยลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

จดหมายข่าว