สนับสนุนการศึกษา


บัญชีเงินบริจาค

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา)
สาขา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขบัญชี
672-0-11709-9

กรุณานำส่งข้อมูลการบริจาคเงินพร้อมสำเนาใบฝากเงินธนาคาร เพื่อออกใบเสร็จรับเงินมาที่
นางสาวพนมพร  โพธิวงค์ โทรศัพท์ 0 5391 6084  โทรสาร 0 5391 6086  E-Mail : panomporn@mfu.ac.th หรือ
นางสาวอรวรรณ ชัยเรืองฤทธิ์  โทรศัพท์ 0 5391 6157  โทรสาร 0 5391 6086 E-Mail : orawan.cha@remove-thismfu.ac.th
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารวันชัย ศิริชนะ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100