มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 และ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 พิจารณาเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุนให้มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการ ที่ดีงามมาอย่างต่อเนื่องก็คืองบประมาณรายจ่าย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 20 ปีมานั้น นอกจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่รัฐจัดให้ส่วนหนึ่งแล้ว มหาวิทยาลัยได้นำรายได้ของมหาวิทยาลัยไปสมทบแล้วจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้นำเงินรายได้ไปสมทบถึงจำนวนร้อยละ 40

     แนวโน้มการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปสมทบเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี น่าจะเป็นไปในทางที่เพิ่มทวีขึ้นตามกำลังความสามารถในการจัดหาของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงตามสมควร จึงเห็นสมควรจัดตั้งมูลนิธิขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมและขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำรายได้มาช่วยสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต และนำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือสังคมต่อไป สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติให้จัดตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น

     นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงรายได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการเพื่อพัฒนาด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และอื่นๆ ส่งเสริมการจัดหาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ ผลงานทางวิชาการ และศักยภาพอื่นๆ ไปเผยแพร่และช่วยเหลือสังคม