มูลนิธิโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 และ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้พิจารณาเห็นว่าโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ในภารกิจการรักษาผู้ป่วยและภารกิจที่เป็นโรงเรียนแพทย์ สำหรับส่วนที่เป็นการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนั้น โรงพยาบาลต้องรับรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกฐานะและชาติพันธุ์ โดยมีขอบข่ายครอบคลุมทั่วทั้งภาคเหนือตอนบนและผู้ป่วยที่มาจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และส่วนฐานะที่เป็นโรงเรียนแพทย์นั้น เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ มีความจำเป็นจะต้องเร่งรัดให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในด้านบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมทั้งอาคารสถานที่ เพื่อจะได้เติบโตไปเป็นโรงเรียนแพทย์ที่สมบูรณ์แบบโดยเร็ว จึงมีมติให้จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมหารายได้และการขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำรายได้มาสมทบกับงบประมาณดำเนินกิจการของโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้การทำหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นไปตามเป้าหมายการรับรักษาผู้ป่วย และเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานในอนาคต 

     นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงรายได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลโดยสนับสนุนให้บุคลากรของโรงพยาบาล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการศึกษา อบรม ค้นคว้าวิจัย และอื่นๆ สนับสนุนการดำเนินงานในการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ การก่อสร้างอาคาร การปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดจนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ช่วยเหลือการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกระดับ และเสริมสร้างการให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชน