กองทุน

บัญชีเงินบริจาค

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(กองทุนวันชัย ศิริชนะ)

สาขา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่บัญชีสะสมทรัพย์
672-0-45818-8

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
กองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สาขา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่บัญชีสะสมทรัพย์
672-0-45649-7

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(กองทุนวิหารพระเจ้าล้านทอง)

สาขา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่บัญชีสะสมทรัพย์
672-0-11427-8

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
กองทุนการศึกษาสิรินธร
สาขา
ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
เลขที่บัญชีออมทรัพย์
303-1-29179-6

 

ธนาคารออมสิน
ชื่อบัญชี
กองทุนสิรินธรเพื่อพัฒนาครูสอนภาษาจีน
สาขา
เชียงราย
เลขที่บัญชีเผื่อเรียก
0-2001273452-9

 

กรุณานำส่งข้อมูลการบริจาคเงินพร้อมสำเนาใบฝากเงินธนาคาร เพื่อออกใบเสร็จรับเงินมาที่
นางสาวพนมพร  โพธิวงค์ โทรศัพท์ 0 5391 6084  โทรสาร 0 5391 6086  E-Mail : panomporn@mfu.ac.th หรือ
นางสาวอรวรรณ ชัยเรืองฤทธิ์  โทรศัพท์ 0 5391 6157  โทรสาร 0 5391 6086 E-Mail : orawan.cha@remove-thismfu.ac.th
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารวันชัย ศิริชนะ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100