วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน
ดำเนินการสนองนโยบายสภามหาวิทยาลัยด้วยความถูกต้อง ฉับไว ตั้งใจ มุ่งมั่น ปฏิบัติภารกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานสนับสนุนและสนองนโยบายของสภามหาวิทยาลัย


พันธกิจ

  1. เป็นหน่วยประสานการดำเนินการต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 เป็นไปโดยราบรื่นและเกิดผลดี
  2. ประสานการดำเนินการร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานสภามหาวิทยาลัย
  3. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย มอบหมาย