ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย

นายประจวบ ไชยสาส์น

11 พ.ย. 2541 - 21 มิ.ย. 2543
*************************************

*นายกสภามหาวิทยาลัยตามบทเฉพาะกาล ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541
**ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยระหว่างที่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย


พลตำรวจเอก เภา สารสิน

วาระที่ 1 : 22 มิถุนายน 2543 – 21 มิถุนายน 2545
วาระที่ 2 : 22 มิถุนายน 2545 – 21 มิถุนายน 2547
วาระที่ 3 : 22 มิถุนายน 2547 – 21 มิถุนายน 2549
วาระที่ 4 : 22 มิถุนายน 2549 – 27 พฤศจิกายน 2551
วาระที่ 5 : 28 พฤศจิกายน 2551 – 27 พฤศจิกายน 2553
วาระที่ 6 : 28 พฤศจิกายน 2553 – 6 มีนาคม 2556*
*************************************
*ถึงแก่กรรมวันที่ 7 มีนาคม 2556 (ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง)


พลเอก สำเภา ชูศรี

วาระที่ 1 : 26 มิถุนายน 2556 – 7 ตุลาคม 2558*
วาระที่ 2 : 8 ตุลาคม 2558 – 26 กุมภาพันธ์ 2561*
วาระที่ 3 : 27 กุมภาพันธ์ 2561 – 14 มิถุนายน 2563
*************************************

*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 มาตรา 16 บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้นายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยขึ้นใหม่


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ

15 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน