ประวัติความเป็นมา

สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง “สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่อำนวยการด้านต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งประสานการดำเนินการระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังนี้

 1. เป็นหน่วยประสานการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 เป็นไปโดยรายรื่นและเกิดผลดี
 2. ประสานการดำเนินการร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานของสภามหาวิทยาลัย
 3. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

 1. ฝ่ายอำนวยการและบริหารงานทั่วไป
  เป็นส่วนงานที่ดำเนินการด้านงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย งานอำนวยการ งบประมาณ สวัสดิการ การประเมินพนักงานและลูกจ้าง งานจัดการทั่วไป งานการใช้ระบบสารบรรณออนไลน์ และงานหนังสือรับภายนอกและภายใน
 2. ฝ่ายจัดหาทุนและประสานงานภายนอก
  เป็นส่วนงานที่ดำเนินงานด้านการจัดหาทุนประเภทต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยร่วมกับอธิการบดี 
 3. ฝ่ายประสานงานและติดตามการดำเนินการตามมติหรือนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
  เป็นส่วนงานที่ประสานงานกับฝ่ายบริหารในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการตามมติเป็นไปโดยราบรื่น งานติดตามการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย และกลั่นกรองวาระที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย