การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2565

ข้อบังคับ

 

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

 

ประกาศ

 

ขั้นตอน