การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในภาพรวม  ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 

  1. สภาสถาบันปฏิบัติพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสถานศึกษา
  2. กำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กำกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ  
  3. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา
  5. การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล