ปฏิทินประชุมสภามหาวิทยาลัย

จำนวนประชุม

วาระปกติ

วาระพิเศษ

วัน/เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

๑/๒๕๖๕

 

วันพุธที่  ๑๙  มกราคม
เวลา ๑๓.๓๐ น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Zoom

หน่วยประสานงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่

๒/๒๕๖๕

 

วันพุธที่ ๑๖  มีนาคม
เวลา ๐๙.๐๐ น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Zoom

หน่วยประสานงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่

 

๑/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๐ เมษายน
เวลา ๐๙.๐๐ น.

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

 

๓/๒๕๖๕

 

วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม
เวลา ๐๙.๐๐ น.

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

 

๔/๒๕๖๕

 

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม
เวลา ๑๓.๓๐ น.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

 

ตรงกับวันทานหาแม่ฟ้าหลวง วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

๒/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม
เวลา ๐๙.๐๐ น.

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

 

๕/๒๕๖๕

 

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน
เวลา ๐๙.๐๐ น.

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

 

๖/๒๕๖๕

 

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน
เวลา ๐๙.๐๐ น.

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

 

 

๓/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม
เวลา ๐๙.๐๐ น.

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

 

หมายเหตุ:    การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Zoom และประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ระหว่าง ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และห้องประชุม หน่วยประสานงาน มหาวิทยลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

จดหมายข่าว