มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท

     มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท แต่เดิมจัดเป็นโครงการพัฒนาครู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในชนบท โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่อมาสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 พิจารณาเห็นว่าปัจจัยที่มีผลอย่างสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ คือตัวครูหรืออาจารย์ซึ่งถ้าหากได้รับ การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถสูงแล้ว ก็จะเป็นผลให้การถ่ายทอดความรู้ไปสู่นักเรียนได้เป็นอย่างดี ประกอบกับได้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคทุนทรัพย์จำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูในระยะต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาครูมีความต่อเนื่องไปในระยะยาว จึงมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งมูลนิธิขึ้น 

     นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงรายได้จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท” เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูชนบทให้มีความรู้ความสามารถ ในการสอน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ และพัฒนานักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นชนบท สำหรับภาพลักษณ์โดยย่อของมูลนิธิต่อการพัฒนาครูและนักเรียนนั้น มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนในชนบทมาเรียนสาขาวิชาผู้ช่วยพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และโครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนซึ่งเป็นโครงการระยะยาวเพื่อให้ครอบคลุมโรงเรียน ให้มากที่สุด ปัจจุบันมูลนิธิโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 68 โรงเรียน ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน