มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

     มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ แต่เดิมจัดตั้งเป็นกองทุน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อว่า “กองทุน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์” เมื่อปีพุทธศักราช 2543 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเห็นว่าเพื่อความคล่องตัวและมีความมั่นคงในระยะยาว จึงมีมติให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ ดังนั้น จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนชื่อจาก “กองทุน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์” เป็นมูลนิธิ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เปลี่ยนชื่อกองทุนดังกล่าวเป็น “มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Princess Srinagarindra’s Centenary Celebrations Foundation” และเชิญอักษรพระนามาภิไชย ส.ว. เป็นเครื่องหมายมูลนิธิ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2548

     นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงรายได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเป็นที่ระลึกและเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรี เพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเพื่อสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่านอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตั้งมูลนิธิขึ้นมาเป็นเวลากว่า 15 ปี ทั้งนี้ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงปรารถนาให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีความเจริญก้าวหน้าเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนมีคุณภาพออกไปสู่สังคม รวมทั้งการสนับสนุน “กองทุนการศึกษาสิรินธร” ซึ่งช่วยเหลือนักเรียนในท้องถิ่นชนบทให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีมาเป็นเวลากว่า 15 ปีเช่นเดียวกัน