ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท